top of page
Privacyverklaring

LeadUP neemt de beveiliging van persoonsgegevens uiterst serieus. LeadUP heeft deze Privacyverklaring opgesteld om je te informeren over de waarborgen van LeadUP bij de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerken van persoonsgegevens door LeadUP

LeadUP kan persoonsgegevens over je verwerken doordat je (persoonlijk danwel via een bedrijf) diensten van LeadUP afneemt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt.

LeadUP kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Contactgegevens: LeadUP gebruikt je naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening. Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt LeadUP je contactgegevens toe aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief van LeadUP. In de nieuwsbrief zijn relevante artikelen opgenomen, informatie over diensten en/of producten van LeadUP en aanverwante zaken. De nieuwsbrief wordt maximaal wekelijks verzonden. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

  • Bezoekersgegevens: Op de website van LeadUP (hierna aangeduid als: de Website) worden de bezoekgegevens bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookies van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de Website.

  • Betaalgegevens:  LeadUP gebruikt je betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer, voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst.

Delen met derden

LeadUP kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

  • Dienstverleners: LeadUP deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor LeadUP correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht je gegevens verwerken, sluit LeadUP een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. LeadUP blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ten slotte verstrekt LeadUP je persoonsgegevens aan andere derden, uitsluitend na je nadrukkelijke toestemming.

  • Overheidsinstanties: Op verzoek van overheidsinstanties zal LeadUP de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

 

Cookies 

De volgende cookies worden gebruikt op de Website:

  • LeadUP maakt gebruik van functionele cookies die benodigd zijn voor een goede werking van de Website.

  • Met je toestemming plaatst LeadUP tracking cookies op je apparatuur, die kan worden opgevraagd zodra je een website uit het netwerk van LeadUP bezoekt. Hierdoor kan LeadUP te weten komen dat je naast de Website ook op de betreffende andere website(s) uit het netwerk van LeadUP bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan je naam, adres, e-mailadres en dergelijke. Het dient om advertenties af te stemmen op je profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn. LeadUP maakt onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgt LeadUP inzage in het bezoek aan de Website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kan LeadUP de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de Websitebezoekers. Lees hier over het privacy beleid van Google en over het specifieke privacy beleid van Google Analytics. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres, overgebracht naar en door Google opgeslagen op diens servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. LeadUP heeft hier geen invloed op. LeadUP heeft Google geen toestemming gegeven om de via LeadUP verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Dit programma houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd door Google.

  • Ten slotte zijn op de Website cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Face-book en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of te tweeten.

 

Links naar andere websites 

Op de Website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. LeadUP draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van je gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens 

LeadUP bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor LeadUP je persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt drie (3) jaar danwel drie (3) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard. Wanneer je je uitschrijft voor de nieuwsbrief, worden je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem verwijderd.

Na afloop van de genoemde bewaartermijnen vernietigt LeadUP je persoonsgegevens.

 

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar hello@leadup.info. LeadUP zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier (4) weken, schriftelijk op je verzoek reageren.

 

Beveiliging 

LeadUP neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

LeadUP heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Als je de indruk hebt dat je persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van je persoonsgegevens door LeadUP of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door LeadUP verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met LeadUP via hello@leadup.info.

https://www.leadup.info is een website van LeadUP. LeadUP is als volgt te bereiken:

Sweelincklaan 62
3723 JG Bilthoven
KvK-nummer: 71489533
E-mailadres: hello@leadup.info.

 

Klachten

Indien je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door LeadUP, verzoekt LeadUP je om zo snel mogelijk contact met LeadUP op te nemen via hello@leadup.info LeadUP zal binnen vier (4) weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen

LeadUP behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. Lees daarom regelmatig het privacy en cookie statement voor een update.

bottom of page